Dyma’r amser perffaith i lapio’n gynnes a dechrau arbed dŵr ar gyfer yr haf.

Rydym i gyd yn cymryd ein cyflenwad dŵr yn ganiataol. Ond os yw pibell ddŵr yn byrstio yn eich cartref neu eich busnes y gaeaf yma, efallai y byddwch heb ddŵr ac y bydd yn rhaid i chi dalu bil mawr i drwsio’r difrod yn eich cartref. Diogelwch eich cyfrif banc a’ch cyflenwad dŵr trwy ddilyn y camau syml hyn i amddiffyn eich pibelli’r gaeaf yma.

Beth am edrych ar ein ‘n hylaw ‘ddangos i mi sut i…‘ fideos ar gyfer awgrymiadau defnyddiol ar lagio eich pibellau er enghraifft …

7 Cam Syml i’ch helpu i gadw’r rhew draw ac i arbed dŵr y gaeaf hwn.

Dyma ein hawgrymiadau defnyddiol i gadw’r rhew draw y tu mewn … a’r tu allan i’ch cartref y gaeaf yma.

Atal drafftiau.

Mae aer oer o’r tu allan yn rhewi pibelli y tu mewn, felly gorchuddiwch unrhyw fylchau mewn drysau a ffenestri.

Cadwch eich gwres ymlaen yn isel.

pan fyddwch allan o’r tŷ, mae’n rhatach na’i ddiffodd a bydd yn golygu na fydd eich pibelli’n rhewi.

Dal y diferion

Bydd yn gollwng 3 litr o’ch dŵr y dydd ac yn atal y llif rhag rhewi eich holl system.

Gadewch i’r aer cynnes lifo.

Mewn amodau eithafol efallai y bydd angen i chi agor drws y groglofft i helpu i gadw’r pibelli a’r tanciau sydd yno rhag rhewi.

Draeniwch y Tapiau Allan

Gall rhewi y tu allan achosi pibell i fyrstio y tu mewn, felly lapiwch unrhyw dapiau allan gyda siaced bwrpasol ar gyfer tapiau a pheidiwch ag anghofio am y pibelli. Yn ddelfrydol, diffoddwch y falf a draeniwch y pibelli i atal difrod.

Cadwch olwg ar y Mesurydd Dŵr

Os yw wedi’i osod y tu allan i’ch cartref, gwiriwch i wneud yn siŵr bod y pibelli sy’n mynd i mewn ac allan ohono wedi’u hinsiwleiddio ac nad oes bylchau. Hefyd, dylech insiwleiddio cwpwrdd y mesurydd a chadw’r drws ynghau.

Peidiwch ag anghofio eich Tai allan

Gwiriwch yr insiwleiddio a dylech ynysu’r cyflenwad dŵr i doiledau allanol, unrhyw garej sy’n adeilad ar ei ben ei hun a thai allan. Dylech hefyd ystyried cau’r falf a draenio.

COFIWCH!

Os yw pibell yn gollwng neu wedi byrstio, plymwr yw’r person gorau i’w ffonio. Chwiliwch am y stopfalf, trowch y tap i atal y llif ac yna
ffoniwch eich plymwr. Ewch i www.watersafe.org.uk i ddod o hyd i un sy’n agos atoch a gwnewch nodyn o’u rhif yma.

Frozen pipes cause bursts and leaks, which waste 1,000s of litres of fresh drinking water. And they can cost you £1,000s of pounds to clean up.

Gall pibelli wedi rhewi achosi iddynt fyrstio a gollwng, sy’n gwastraffu miloedd o litrau o ddŵr yfed ffres. A gallant gostio miloedd o bunnoedd i chi i glirio’r llanast.
Wrth lwc, mae rhagofalon syml y gallwch eu cymryd i gadw’ch pibelli a’ch tanciau’n glyd yn ystod y misoedd oer. Ac maent yn llawer rhatach na galw plymwr allan mewn argyfwng!

Sut y gallwch atal Pibelli rhag Rhewi

 • Insiwleiddiwch danciau dŵr a lagiwch y pibelli (mae deunydd lagio ar gael gan Gyflenwyr Adeiladwyr a siopau offer cartref da).
  Gwnewch yn siŵr nad oes rhannau wedi’u hamlygu a bylchau lle mae pibelli’n newid cyfeiriad, nac wrth ymyl falfiau na ffitiadau.
 • Talwch sylw arbennig i danciau a phibelli dŵr mewn rhannu o’ch cartref nad ydynt yn cael eu cynhesu fel croglofftydd a’r garej, a gwiriwch yr insiwleiddio mewn eiddo sy’n debygol o fod yn wag am gyfnodau hir.
 • Dylech drwsio tapiau sy’n diferu – gall y llif lleiaf arwain at bibell wedi rhewi.
 • Chwiliwch am stopfalf fewnol eich cartref a gwnewch yn siŵr y gallwch ei ddiffodd os bydd angen. Mae’r rhan fwyaf o stopfalfiau o dan sinc y gegin ac yn cau trwy eu troi glocwedd.
 • Gwiriwch fod eich boeler wedi cael ei wasanaethu.
 • Ceisiwch leihau drafftiau o’r tu allan a chaewch y drysau a’r ffenestri mewn rhannau o’r eiddo nad ydynt yn cael eu cynhesu.
 • Cadwch y gwres ymlaen yn isel pan fyddwch i ffwrdd a gofynnwch i ffrind neu gymydog ymweld â’r eiddo’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn.
 • Os yw eiddo am fod yn wag am gyfnodau hir, diffoddwch y dŵr yn y stopfalf ac ystyriwch ddraenio’r system fel na fydd dim dŵr ar ôl yn y pibelli.
 • Cadwch gyflenwad ar wahân o ddŵr yfed ar gyfer argyfwng.

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Packsaddle
Ffordd Wrecsam
Rhostyllen
Wrecsam LL14 4EH
www.deevalleywater.co.uk


Os oes gennych broblem â’ch cyflenwad dŵr, ffoniwch
01978 846 946

Angen Cymorth? Gofynnwch gwestiwn
Holl gwestiynau
Sgwrs dros y we